ΡΑΜΑΦΑ - ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ

Ο ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ

 • είναι σύστημα σκέψεως καί νοοτροπίας
 • είναι μέσον αναγνωρίσεως παλαιών γνώσεων καί αναζητήσεως νέων
 • είναι εργαλείον σκέψεως καί ερεύνης
 • είναι ονοματοθετικόν καί νομοθετικόν σύστημα
 • είναι δημιουργός τής παγκοσμίου Ελληνικής Γλώσσης

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 • είναι θυγατέρα τού Έλληνος Λόγου και μήτηρ τών γλωσσών
 • σχετίζεται μέ τήν συμπαντικήν νομοθεσίαν
 • διηγείται τήν δόμησιν τού Σύμπαντος, είς τό διηνεκές τού χρόνου
 • διατηρεί τήν σχέσιν σημαίνοντος και σημαινομένου
 • είναι γνώσις πού καταργεί τήν λήθην
 • είναι ζώσα πνευματική δύναμις
 • έχει συλλαβικήν δομήν

Ο ΚΩΔΙΞ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

 • είναι επιστημονικόν εργαλείον πληροφορικής,
 • είναι μέθοδος αμέσου ετυμολογήσεως,
 • είναι νοηματικόν εργαλείον,
 • είναι μέσον κατανοήσεως τών γεγονότων τής δημιουργίας.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΡΓΟΝ

 • τούς Φίλους τού Λόγου-Φιλολόγους
 • τούς Θετικούς Επιστήμονας
 • τούς Προγραμματιστάς Η/Υ
 • τούς Δημιουργούς καί Καλλιτέχνας

Ο ΔΡ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Επινόησε και θεμελίωσε τόν Κώδικα τής Ελληνικής Γλώσσας μετά από συστηματική μελέτη, καί έρευνα τών κειμένων τής Ελληνικής Γραμματείας.

Ο Κώδιξ αυτός ονομάζεται Αλφαβητικός, Συλλαβικός και Λεξιλόγιος. Αποκαλύπτει ότι, κάθε γράμμα τού Αλφαβήτου έχει μίαν μονοσήμαντον κωδικήν έννοιαν, η οποία ενυπάρχει σέ κάθε λέξιν. Με την χρήσιν του κώδικος επιτυγχάνεται η Αποκωδικοποίησις τών Ονομάτων τής Ελληνικής Μυθολογίας και τών Αρχαίων Κειμένων.

Η κωδική μέθοδος απευθύνεται σε αυτούς που επιζητούν ικανότητα ορθολογικής νοοτροπίας, ενορατικής φιλοσοφίας, δηλαδή, ελληνοτρόπου παιδείας.

Οι διακριτικοί τίτλοι, ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ καί αι εκδόσεις ΡΑΜΑΦΑ, αφορούν στό σύνολον τού πνευματικού καί συγγραφικού έργου, τού Δρος Θεολόγου Σημαιοφόρου.

Επιμελήτρια τών εκδόσεων, τών παραγωγών καί συνδιδάσκουσα, είναι η κα Βαρβάρα Σταγιάννου.

Ο διαδικτυακός τόπος τής ΤΗΛΕΠΑΙΔΕΙΑΣ "ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ" απευθύνεται σέ όλους τούς Έλληνας καί Ελληνίζοντας.

Η επιλογή τών ουσιαστικών: ΕΛΛΗΝ καί ΛΟΓΟΣ εγένετο από τόν δημιουργόν τού έργου, προκειμένου να υποδειχθή η ταύτισις τών σημαινομένων εννοιών-δυνάμεων μεταξύ των. Διά τού όρου ΤΑΥΤΟΝ τού Τιμαίου τού Λοκρού, ο ΕΛΛΗΝ ταυτίζεται μέ τόν ΛΟΓΟΝ καί ο ΛΟΓΟΣ μέ τήν έννοιαν ΕΛΛΗΝ (Θείος, Ηλιακός Νούς).