Βιβλία του Έλληνος Λόγου - Τα τρία Βιβλία της Μαθητείας

Το περιεχόμενον των τριών βιβλίων (της Μαθητείας) μας βοηθά στην εκμάθησιν του Κώδικος και στην προετοιμασία για την Αποκωδικοποίησιν.


ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ

   Της συγγραφής του πρώτου βιβλίου μου προηγήθη εικοσαετής περίπου μελέτη, επί σκοπώ την ανάλυσιν και ερμηνείαν λέξεων και φράσεων, των κειμένων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας.

  Τα μυστικά νοήματα των Μύθων και αι παραβολικαί υπονοήσεις των Ευαγγελίων με υπεχρέωσαν εις διαρκήν ανάλυσιν αγνώστων λέξεων, ως και αναζήτησιν λεξικών ετυμολογιών και νοηματικών αποδόσεων. Κατόπιν πολλών παρατηρήσεων διεφάνη, ότι έκαστον γράμμα της Ελληνικής Αλφαβήτου αποτελεί νοηματικήν, γραμμικήν και συμβολικήν παράστασιν συγκεκριμένου νοήματος.

  Διεφάνη επίσης, η ειδοποιός ουσιώδης διαφορά μεταξύ των αφώνων και των φωνηέντων, αι σχέσεις μεταξύ γραμμάτων και εννοιών και ασφαλώς αι σχέσεις μεταξύ συλλαβών και εννοιών.

  Τα άφωνα είναι συμβολικαί παραστάσεις αήχων νοημάτων, τα δε φωνήεντα είναι δρώσαι δυνάμεις φθογγικαί, αι οποίαι ακουόμεναι εκφράζουν ηχητικώς τας εννοίας των αφώνων. Η κωδική μονοσυλλαβή, ως ζεύξις ενός αφώνου και ενός φωνήεντος, είναι μία πραγματική λέξις εκφράζουσα ωρισμένον νόημα.

  Η ανάλυσις πλείστων λέξεων βεβαιοί, ότι ο Κώδιξ είναι αληθής και ως νοηματική κληίς μας εισάγει εις το εσώτερον νόημα των λέξεων. "ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ", το πρώτον βιβλίον μεταδόσεως της Κωδικής μεθόδου, εκφράζει μίαν πρωτότυπον έρευναν και ανοίγει τον δρόμον προς αποκωδικοποίησιν όλων των Αρχαίων Ελληνικών κειμένων.

ΚΩΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ

Δι' αυτού του βιβλίου συνεχίζεται η μαθητεία του Κώδικος της Ελληνικής Γλώσσης.

  Εκαστον άφωνον της Ελληνικής Αλφαβήτου, συνοδευόμενον διαδοχικώς από την επτάδα των φωνηέντων, εμφανίζει όλας τας νοηματικάς αποχρώσεις του.

  Τα άφωνα διακρίνονται εις ουράνια και γήινα. Δια των ουρανίων αφώνων εκφέρονται λέξεις υψηλής νοηματικής αξίας, διά δε των γηίνων αποδίδονται αι επί πλανήτου καταστάσεις.

 

  Παρατίθενται 4 πίνακες δισυλλάβων πρωτοκωδικών, δια των οποίων εμφαίνεται η δόμησις όλων των δισυλλάβων Ελληνίδων λέξεων, δια της εναλλαγής των φωνηέντων. Αναφέρονται πλείστα παραδείγματα αποκωδικοποιήσεως λέξεων και παρατίθεται εις το τέλος ένα σύντομον κωδικόν λεξικόν.

   Μικρός αριθμός λέξεων, εξ εκάστου γράμματος της Ελληνικής Αλφαβήτου, αποκωδικοποιείται, εις τρόπον ώστε να συλλαμβάνεται το εσώτερον νόημα, δια την καλλιτέραν κατανόησιν.

  Το ΚΩΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ αποτελεί σημαντικόν χρηστικόν Εργαλείον και αναδεικνύει τα Λεξικά της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, ως πολυτίμους παρακαταθήκας - θησαυρούς λέξεων της μίας ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, της Μητρός των Γλωσσών και Θυγατρός του ΕΛΛΗΝΟΣ ΛΟΓΟΥ.

Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

   Μέ τό τρίτον βιβλίον τής μαθητείας αναδεικνύεται τό μεγαλείον καί η σοφία τής Ορθογραφίας.

   Ο Κώδιξ της Ελληνικής Γλώσσης, ώς νοηματικόν ΕΡΓΑΛΕΙΟΝ (έργον ηλίου ή φωτεινόν) έρχεται νά αναδείξη τό μεγαλείον καί τήν σοφίαν τής Ορθογραφίας. Αλλα τί σημαίνει ΛΟΓΙΚΗ καί τί σημαίνει ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ;

ΛΟΓΙΚΗ είναι ΛΟ = ο φωτισμός, ΓΙ = επί γής συνεχώς κατερχόμενος, ΚΗ = επί των γαιωδών σωμάτων ή ΛΟΓ = το φώς στην γήν ΙΚΗ = έρχεται φθάνει (ΙΚΩ= έρχομαι - φθάνω). Ό,τι λοιπόν τό φώς αποκαλύπτει καί ο Νούς δέχεται καί επικυρώνει, είναι ΛΟΓΙΚΟΝ άρα φωτεινόν.

  ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ είναι η ΟΡΘΗ-ΓΡΑΦΗ. ΟΡΘΗ σημαίνει κατά τόν Κώδικα ΟΡ = χώρος από όπου ρέουν αι φωτοενέργειαι καί ΘΗ = καθίστανται θεαταί καί φανεραί. ΓΡΑΦΗ είναι Γ = πρός γήν ΡΑ = η ροή του υπερτάτου φωτισμού ΦΗ = καί η φανέρωσις αυτού του φωτός.

Η ΓΡΑΦΗ διά τον μή γνωρίζοντα είναι ΓΡΙΦΟΣ.

  Την ορθογραφία τών ΛΕΞΕΩΝ ορίζουν τά ΦΩΝΗΕΝΤΑ διότι είναι ΦΩ = φώς ΝΗ = τού Νοός ΕΝΤΑ= εντός.

   Τά φωνήεντα ώς νοηματικόν ουράνιον τόξον εκφράζουν πολυτρόπως τά νοήματα τών αφώνων.

Τά φωνήεντα, ώς ΣΥΜ-ΒΟΛΑ, συμβάλλουν στήν κατανόησιν τών νοημάτων.