Βιβλία του Έλληνος Λόγου - αποκωδικοποιήσεις διαφόρων σημαντικών έργων

Το περιεχόμενο των τριών βιβλίων (της Μαθητείας) μας βοηθά στην εκμάθησιν του Κώδικος και στην προετοιμασία για την Αποκωδικοποίησιν.


ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

  Η λέξις ΜΥΘΟΣ, δια του Κώδικος, μας αποκαλύπτει την έννοιαν ΜΥ = φυσικώς, ΘΟΣ = θεώμενα.

  Ο ήρως ΗΡΑΚΛΗΣ δηλούται ΗΡΑ = κάθοδος των φωτοενεργειών και ΚΛΗΣ = η κληίς ή το κλέος.

 Αι αλληγορικαί διατυπώσεις αποκαλύπτουν μυστικάς γνώσεις των σοφών προγόνων μας.

  Ο Μύθος απευθύνεται στον εσώτερον και ανώτερον εαυτόν. Πλην της υψίστης σημασίας επιστημονικών γνώσεων, ομιλεί περί των αιωνίων ηθικών αξιών και του υπερτάτου ΝΟΜΟΥ του ΑΙΩΝΙΟΥ, του Ναίοντος και πνέοντος εφ' ολοκλήρου του Σύμπαντος.

  Η ΔΑΝΑΗ του μύθου είναι η ΔΑ = δύναμις, ΝΑΗ = του νοός. Ο ΔΙΑΣ είναι η κατερχομένη δύναμις, η δομούσα και δημιουργούσα. Το ΡΟΠΑΛΟΝ του Ηρακλέους είναι ΡΟ = ροή, ΠΑ = πυρός, ΛΟΝ = ηλιακού. Η ΠΑΙΔΕΙΑ την οποίαν έλαβεν, είναι ΠΑΙ = πυρ αιώνιον, ΔΕΙΑ = δυναμικώς πορευόμενον.

  Ως ήρως Ηρακλής έκαστος εξ ημών αναμένει την ΑΘΗΝΑΝ = δύναμιν θεάσεως του Νοός και τον ΕΡΜΗ = φωτισμόν επί της ΜΑ = ορατής φύσεως.

  Δι' ΕΡΜΟΥ + ΝΟΟΣ θα λάβη την ΕΡΜΟΥ-ΝΕΙΑ - ΕΡΜΗΝΕΙΑΝ, η οποία επιτυγχάνεται ασφαλώς δια Νοός και βεβαίως, αν η ΑΘΗΝΑ συντροφεύη τον ΕΙΡΜΟΝ των σκέψεών μας.

ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΘΕΟΓΟΝΙΑΣ ΗΣΙΟΔΟΥ

   Δια της αναγνώσεως της Θεογονίας του Ησιόδου γίνεται, μέσω του Κώδικος, η ΕΙΣΟΔΟΣ εις τα εσώτερα νοήματα των φράσεων. Δια της μελέτης και αποκωδικοποιήσεως συλλέγονται, εντός της Διανοίας ημών, τα ΕΣΟΔΑ των νοουμένων γνώσεων.

  Το Ησιόδειον έργον αποκαλύπτεται ως ΗΣΙ - ΟΔΟΣ = εσωτερικώς φωτισμένη οδός και ΙΣΙΑ ή ευθεία. Ορίζει ότι ΕΣΥ - ως ΟΔΟΣ, δια του ΟΣΙ - ου και ΟΥΣΙ - ΟΔΟυς Λόγου, γίνεσαι ένας ΑΙΣΙ - ΟΔΟξος αναγνώστης.

  Ως αναζητητής των βαθυτέρων και φωτεινών νοημάτων αξιούσαι των ΕΣΟ - ΔΩΝ, εκ των ωφελίμων διδαγμάτων.

  ΕΙΣΑΕΙ - ΑΟΙΔΟΣ ο Ησίοδος ας γίνη φωτεινόν σύμβολον, δια την ΟΔΟΝ την οποίαν ως ΕΛΛΗΝΕΣ (= φωτεινοί Νόες) οφείλομεν να ακολουθώμεν.

  Η Θεογονία του Ησιόδου αποδεικνύεται πραγματικώς κοσμογονική ιστόρησις. Αόρατος και ορατή φύσις περιγράφονται δια του εμπνευσμένου λόγου του Ησιόδου, ο οποίος θα επαναφωτίση την νέαν Ελληνίζουσαν Ανθρωπότητα.

  Τα Βιβλία ανοίγουν και γνώσεις πανάρχαιαι έρχονται εις φως, δια να αποκαλύψουν τα από καταβολής κόσμου.

ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΥΜΝΩΝ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ Εις ΔΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝΑ - ΑΡΤΕΜΙΝ

   Δι' Ολυμπίων ονομάτων ετιτλοφορήθησαν οι τρεις Υμνοι Καλλιμάχου του παρόντος βιβλίου: εις ΔΙΑ, ΑΠΟΛΛΩΝΑ καί ΑΡΤΕΜΙΝ.

  Ο ΔΙΑΣ, ως δύναμις δημιουργός, αγγέλλεται εις τον Υμνον γεν(ν)ηθείς εις το ΠΑΡΡΑΣΙΟΝ - ΠΥΡ - ΡΑ (υπερτάτων φωτοενεργειών) ΣΙΟΝ = εσωτερικής θεάσεως.

  Ανετράφη εις τα ΙΔΑΙΑ όρη της ΓΑΙΑΣ, της παμμήτορος και συζύγου του πατρός ΟΥ - ΡΑ - ΝΟΥ.

  Ο ΑΠΟΛΛΩΝ είναι η Α = αρχική δύναμις, Π = του πυρός, ΟΛΛΩΝ = των ηλίων (Λ = ηλιακός φωτισμός). Είναι ο ΠΑΛΛΩΝ εφ' ολοκλήρου του Σύμπαντος. Είναι η ΠΝΟΗ η ζωογόνος. Είναι ΔΗΛΙΟΣ = φανερός, λαμπερός, διότι εγεν(ν)ήθη εις ΔΗΛΟΝ.

  Η ΑΡΤΕΜΙΣ, αδελφή δύναμις του ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ και τέκνον του ΔΙΟΣ, είναι η ΑΡΤΕ = τρέφουσα την ΜΙΣ = ορατήν φύσιν. Είναι αυτή η ιδία τροφός και δύναμις φωτός. Από Διός έλαβε την εξουσίαν, να φέρη εις θέασιν την ορατήν φύσιν. Είναι η ΒΡΙΤΟΜΑΡΤΙΣ ΚΟΥΡΗ, την οποίαν ο ΜΙΝΩΣ (= Μένος = φυσικός Νούς) καταδιώκει, έως ότου συλληφθή εις τα ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙ = δύναμις - ΚΤΥΑ = κάτω, των ΑΛΙΗΩΝ - Ηλίων.

Ένεκα τούτου οι Κύδωνες ωνόμασαν την ΝΥΜΦΗΝ (= νόμον φωτός) ΔΙΚΤΥΝΑ.

  Οι Ελληνες μύθοι μας παρέχουν ΠΛΗΡΟ - ΦΟΡΙΑΣ = πλήρεις φοράς γνώσεων και αφυπνίζουν την Διάνοιάν μας. Ως γνήσιοι ΕΛΛΗΝΕΣ - ΑΝΘΡΩΠΟΙ οφείλομεν να τους εν - νοήσωμεν.

ΔΙΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ

   Ο Δίας σημαίνεται δύναμις της φύσεως και δια των πολλών επιθέτων υποδηλούται το πλήθος των ιδιοτήτων αυτού.

  Η γνωσιολογική υπονόησις των μύθων περί φάσεως δημιουργίας, περί επιπέδων και λειτουργειών της φύσεως εξυπηρετήθη δια της επινοήσεως των μεταμορφώσεων, ως και των γάμων του Διός μετα του πλήθους των θεαινών ή γυναικών ή συλλέκτρων.

  Αβιάστως συμπεραίνεται, οτι η ένοια της μεταμορφώσεως του Διός εις Νέφος, Χιόνα, Χάλαζαν, χρυσήν βροχήν, σημαίνει την επίγνωσιν της μεταβλητότητος των μορφών της ύλης.

 

ΙΗΤΗΡ ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ

   Ο Ελλην λόγος, ως αξιωματικός όρος διδασκαλίας του Κώδικος της Ελληνικής Γλώσσης, δύναται να αποτελέση δια τους ιατρούς πηγήν εμπνεύσεως, πληροφορήσεως, αλλα και ηθικής ενδυναμώσεως, δια την επ' αγαθώ άσκησιν του θείου λειτουργήματος των.

ΑΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ

   Δια τής αποκωδικποιήσεως των ονομάτων αναδεικνύονται τα βαθύτερα νοήματα, τα οποία υπό τόν μανδύαν τού Μύθου παρέμειναν επι πολλά έτη ανερμήνευτα.

  Διά τής αποκωδικποιήσεως επιτυγχάνεται η κατανόησις αλληγοριών, παραβολών, αλλά και επιστημονικών γνώσεων, περί των αρχών-ιδεών-Νόμων του σύμπαντος Κόσμου και των δρωσών δυνάμεων της Δημιουργίας.

  Αφιερώνεται εις τους Ολυμπιακούς Αγώνες των Αθηνών του έτους 2004.

ΤΙΜΑΙΟΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

"...ο πάντων αγεμών Θεός επέτρεψεν διοίκησιν κόσμω είμεν συμπεπληρωμένω εκ θεών τε και ανθρώπων των τε άλλων ζώων..."

"Και σύνεσις και α πρεσβίστα φιλοσοφία, αποκαθαράμενοι ψευδέας δόξας, ενέθηκαν τάν επίστάμαν, ανακαλασάμεναι τον νόον εκ μεγάλας τας αγνοίας..."

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΥΛΟΝ ΚΑΙ ΘΕΑΙΤΗΤΟΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΛΟΓΟΥ

"Ο θείος Πλάτων, στό έργον του Κρατύλος ή περί ορθότητος ονομάτων καθώς καί στό έργον του Θεαίτητος ή περί επιστήμης, μέσω τών Σωκρατικών διαλόγων, αναζητά Λογικές απαντήσεις, σέ εύλογα ερωτήματα όπως :

- Τά συνθέματα έχουν Λόγον ενώ τά στοιχεία όχι ;

- Πές μου Θεαίτητε τόν Λόγον τού Σίγμα.

- Πώς νά αναφέρη κάποιος τά στοιχεία του Στοιχείου ;"

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ υπό Σταγιάννου Βαρβάρας

Τιμή: 12,00, Σελίδες 136

Η Διαδικτυακή αγορά βιβλίων υποστηρίζεται απο συνεργάτη...

Από τήν Λήθη στήν Μνημοσύνη

   Η αληθινή ποιητική τέχνη, στην υψηλοτέραν εκφραστικήν της, μετατρέπει το ΑΙΣΘΗΜΑ σε ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ. Ο χαρισματικός ποιητής επιλέγει τα πλέον νοήμονα μέρη του ΛΟΓΟΥ και συμπλέκοντας αρμονικά την Λακωνικά εκφρασμένη σοφία με την λυρικότητα, αποδίδει, κατα δύναμιν, το ΑΡΙΣΤΟΝ, επιτρέποντας την επικοινωνίαν με τον ανώτερον εαυτόν.