Περίληψις εις την Ελληνικήν

 

Περίληψις εις την Ελληνικήν

Η Μαθηματική Ακρίβεια του Ελληνικού Αλφαβήτου: Ένας Κώδικας Ενημερώσεως & Επικοινωνίας

 

Θ. Α. Σημαιοφόρος
Eρευνητικός εμπειρογνώμονας της Ελληνικής Γλώσσης

Περίληψη: Το Ελληνικόν Αλφάβητόν μας είναι ένας Κώδικας ενημερώσεως και επικοινωνίας του υψινόου Ελληνικού Πολιτισμού. Κάθε συλλαβή έχει μια συγκεκριμένη έννοια, η οποία επισημαίνεται από τον Κώδικα, και έτσι η έννοια των λέξεων αποκαλύπτεται.

Ο Κώδικας της Ελληνικής Γλώσσης θα μπορούσε να εφαρμοστεί στα προγράμματα PC και να παρέχει έτσι ένα άριστο μέσο για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες για την εκπαίδευσιν και την επικοινωνία του συγχρόνου ατόμου.

Ο κώδικας είναι το αποτέλεσμα των λογότυπων ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ και ενός προϊόντος της σκέψεως. Με την χρησιμοποίησιν της λογικής θα μπορούσε να καταδείξει με μαθηματική ακρίβεια την λειτουργία των καθολικών νόμων, οι αλάνθαστοι νόμοι που πληροφορούν (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ= ΦΕΡΤΕ ΠΛΗΡΩΣ).