Τηλεπαιδεία του Έλληνος Λόγου

   Ανεστάλη προσωρινώς η λειτουργία του Σχολείου του Έλληνος Λόγου με τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα

α) Οι 62 δίωρες παρουσιάσεις σχολαστικής μαθητείας για τους απαιτητικούς ερευνητάς τής αληθινής γνώσεως που έχουν τήν υπομονήν νά ανέλθουν τήν κλίμακα τής Κωδικής διδασκαλίας.

β) Οι 120 δίωρες παρουσιάσεις αποκωδικοποιήσεως τού Ευαγγελίου τού Ιωάννου γιά Έλληνες καί Ελληνίζοντες πού ζητούν Λογικές απαντήσεις σε θεολογικά ερωτήματα αιώνων. Μία σέ βάθος μελέτη τής Χριστικής Διδασκαλίας.

 

31/3/2014