6ο Ελληνο-Ευρωπαϊκό Συνέδριο Μαθηματικών Υπολογιστών και Εφαρμογών τους
(HERCMA 2003)

 

Τό ανωτέρω μετάλλιον εδόθη τιμής ένεκεν εις τόν κον Σημαιοφόρον καί τήν καν Σταγιάννου διά τίς περί ΕΛΛΗΝΟΣ ΛΟΓΟΥ ομιλίες των, οι οποίες περιληπτικώς καί αναλυτικώς αναφέρονται κατωτέρω.

1. Εισήγησις Δρος Θεολόγου Αναστ. Σημαιοφόρου

α) Περίληψις εις τήν Ελληνικήν.

β) Περίληψις εις τήν Αγγλικήν, ώς κατεγράφη εις τά ενημερωτικά φυλλάδια τού Συνεδρίου

γ) Αναλυτική Ομιλία εις τήν Ελληνικήν

δ) Αναλυτική Ομιλία εις τήν Αγγλικήν (English)

 

2. Εισήγησις κας Βαρβάρας Σταγιάννου

α) Περίληψις εις τήν Ελληνικήν.

β) Περίληψις εις τήν Αγγλικήν, ώς κατεγράφη εις τά ενημερωτικά φυλλάδια τού Συνεδρίου

γ) Αναλυτική Ομιλία εις τήν Ελληνικήν

δ) Αναλυτική Ομιλία εις τήν Αγγλικήν (English)