Περίληψις εις την Ελληνικήν

 

Οι Ελληνίδες Λέξεις καί οι Μύθοι Εμπεριέχουν Γνώσεις

Β. ΣΤΑΓΙΑΝΝΟΥ

Περίληψη: Ο Κώδικας τής Ελληνικής Γλώσσης είναι μία ολοκληρωμένη έρευνα. Διά τής χρήσεως τού Κώδικος καθίσταται δυνατή η επικοινωνία μέ τήν γνώσιν, η οποία είναι τοποθετημένη από τούς σοφούς ονοματοθέτας εντός τών Λέξεων, τών Μύθων καί τών εν γένει ιστορήσεων.

  Τά γράμματα τής Ελληνικής Αλφαβήτου δέν είναι απλά σύμβολα, αλλά φορείς φωτεινών νοημάτων μέ σκοπόν τήν ΕΠΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ.

  Στόν συμβολισμόν των, πλήν τής Γεωμετρικής απεικονίσεως των έχουν καί Μαθηματικήν αυστηρότητα, αναδεικνύοντας τά νοήματα των, τά οποία είναι απόρροια πνευματικής οντότητος.