Αλφαβητικός και Συλλαβικός Κώδικας

Ο Αλφαβητικός Κώδικας του Θεολόγου Αναστ. Σημαιοφόρου είναι μία μέθοδος ανευρέσεως των εννοιών των γραμμάτων της Ελληνικής Γλώσσας.

ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ
Πίναξ Συλλαβών
    1 2 3 4 5 6 7      
1
Β ΒΑ ΒΕ ΒΟ ΒΥ ΒΙ ΒΗ ΒΩ ΒΑ
=
Φωνή - βοή - ήχος - ενέργεια με βοήν
2
Γ ΓΑ ΓΕ ΓΟ ΓΥ ΓΙ ΓΗ ΓΩ ΓΑ
=
Η στερέωσις της ροής σε χώμα
3
Δ ΔΑ ΔΕ ΔΟ ΔΥ ΔΙ ΔΗ ΔΩ ΔΑ
=
Δόμησις-δύναμις - δημιουργία
4
Ζ ΖΑ ΖΕ ΖΟ ΖΥ ΖΙ ΖΗ ΖΩ ΖΑ
=
Ζωή διά μέσου της δυνάμεως
5
Θ ΘΑ ΘΕ ΘΟ ΘΥ ΘΙ ΘΗ ΘΩ ΘΑ
=
Θέασις
6
Κ ΚΑ ΚΕ ΚΟ ΚΥ ΚΙ ΚΗ ΚΩ ΚΑ
=
Τα υλικά που πορεύονται προς τα κάτω
7
Λ ΛΑ ΛΕ ΛΟ ΛΥ ΛΙ ΛΗ ΛΩ ΛΑ
=
Λευστότητα ηλιακής ακτινοβολίας η υγρής λεύσεως
8
Μ ΜΑ ΜΕ ΜΟ ΜΥ ΜΙ ΜΗ ΜΩ ΜΑ
=
Η ορατή φύσις
9
Ν ΝΑ ΝΕ ΝΟ ΝΥ ΝΙ ΝΗ ΝΩ ΝΑ
=
Νόμος - νούς - υγρόν εις την φύσιν
10
Ξ ΞΑ ΞΕ ΞΟ ΞΥ ΞΙ ΞΗ ΞΩ ΞΑ
=
ΚΑ+ΣΑ = κάσα
11
Π ΠΑ ΠΕ ΠΟ ΠΥ ΠΙ ΠΗ ΠΩ ΠΑ
=
Πατήρ-πύρ
12
Ρ ΡΑ ΡΕ ΡΟ ΡΥ ΡΙ ΡΗ ΡΩ ΡΑ
=
Ροή ενεργείας
13
Σ ΣΑ ΣΕ ΣΟ ΣΥ ΣΙ ΣΗ ΣΩ ΣΑ
=
Το κρυμμένον και εσωτερικώς θεώμενον
14
Τ ΤΑ ΤΕ ΤΟ ΤΥ ΤΙ ΤΗ ΤΩ ΤΑ
=
Η στερεά δομημένη ύλη-η πήξις του υγρού
15
Φ ΦΑ ΦΕ ΦΟ ΦΥ ΦΙ ΦΗ ΦΩ ΦΑ
=
Φώς
16
Χ ΧΑ ΧΕ ΧΟ ΧΥ ΧΙ ΧΗ ΧΩ ΧΑ
=
Τα χοϊκά τα έχοντα ελαχίστην ροήν
17
Ψ ΨΑ ΨΕ ΨΟ ΨΥ ΨΙ ΨΗ ΨΩ ΨΑ
=
Πύρ εσωτερικόν - Ψυχή