Πρωτοκωδικές Συλλαβές

 

ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ
Πίναξ Γραμμάτων
Α
Αρχική δύναμις (ΑΛΦΑ = αρχικόν ηλιοφώς)
Β
Ενέργεια πάσης φύσεως (Β-ΗΤΑ = η ενέργεια που φανερώθηκε και στερεώθηκε)
Γ
Τό γαιώδες σωματίδιον (ΓΑΜΑ = η γή - τό γεμά-το)
Δ
Η Δύναμις πού δομεί καί δημιουργεί
Ε
Η εκπορευομένη δύναμις (τού φωτός)
Ζ
Η Ζωή καί η Ζέσις
Η
Η διπλή κάθοδος τής ακτινοβολίας - η φανέρωσις
Θ
Η θέασις - πάν θεώμενον
Ι
Συνεχής κάθοδος τής δυνάμεως (τού φωτός), μικρά ποσότης - αμφίδρομος κίνησις - αφανής
Κ
Τά κάτω
Λ
Γιά τά ουράνια ο φωτισμός ο ηλιακός, γιά τά γήινα τά υγρά
Μ
Η ορατή μας φύσις
Ν
Νούς - Νόμος καί τά Νερά στήν φύσιν
Ξ
Κ+Σ Τό Κάτω σέ έσω χώρον ή ΚΑΣΑ
Ο
Χώρος περιωρισμένος ασχέτως μεγέθους
Π
Τό Πύρ, τό πρώτον στοιχείον - τό άνωθεν - τό πατρικόν
Ρ
Ροή πρωτίστως φωτοενεργειών, υστέρως δέ πάσα άλλη Ροή
Σ
Τό εσωτερικώς θεώμενον
Τ
Η στερέωσις τής Δυνάμεως ή τής θεάσεως
Υ
Μεγάλη συσσώρευσις δυνάμεως (φωτός)
Φ
Τό Φώς
Χ
Τά χοϊκά στοιχεία - η χθών
Ψ
Π+Σ = Τό πύρ σέ έσω χώρον
Ω
Ο πλανήτης - γήινος χώρος


 

ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ
Table letters and their meanings
Α
Primary Force
Β
Energy (in any form)
Γ
Earthy
Δ
Power – Force - Construction - Creation
Ε
Motion – Movement – Course - Expansion
Ζ
Life – Heat – Warmth
Η
Double descent of radiation – Appearance - Revelation
Θ
Viewing
Ι
Constant supply - Descent of force, light, radiation
Κ
Down - Low - Low qualities of energy
Λ
Solar radiation and liquids in Nature
Μ
Concentrated solar radiation - Visible nature
Ν
Mind – Intellect – Law and Water in Nature
Ξ
What is down in internal space - Case
Ο
Particular Space or Area of all sizes
Π
Fire – Father
Ρ
Flowing of energy, radiation, liquid
Σ
Internal space– inside viewing
Τ
Consolidation - Firmament of force, radiation, energy
Υ
Concentration - Accumulation of force, radiation, energy
Φ
Light – Illumination (natural or spiritual)
Χ
Soil elements – Earthly bodies
Ψ
Internal Fire
Ω
Planet - Upon the planet